Kurs

Et studie omkring implementering av utvalgte prinsipper fra ISO 9000 serien, i forhold til 
videregående kurs i elektrofag.

Note: Arbeidet under dette temaet blir også videreført på en annen nettadresse www.fagweb.org 

Det vil bli forsøkt utarbeidet et utkast til et kvalitetssikret undervisningsopplegg for en tenkt
skole, Kvalitetsåsen Videregående skole.

Det som er noe av problemet med tolkningen og forståelsen av dagens læreplan, det er at den på
mange måter, billedlig talt, har karakter av beskrivelsen av toppene på et isfjell. Den sier en hel del
om hva slags sluttkompetanse eleven skal ha, i forhold til å kunne arbeide på forholdsvis store og
sammensatte læringsoppdrag. Den sier lite om hvordan eleven skal komme dit, at han/hun i det hele
tatt er i stand til å arbeide med store sammensatte læringsoppdrag. 

Det som det legges opp til i opplegget på dette nettstedet, det er gradvis oppbygging av kompetanse 
gjennom flere nivåer. Først så legges opp til en mestring på et elektrofaglig basisnivå, til mer avansert
mestring med et mer fagrettet innhold, til så som en sluttkompetanse, mestring av mer sammensatte
og komplekse oppgaver, i form av læringsoppdrag.


Her kommer ellers et lite studie av hvordan det eventuelt er mulig å kombinere dagens formelle
regelverk for den videregående skolen, med pedagogisk teori og prinsipper for kvalitetssikring
og kvalitetsledelse, slik som dette typisk er beskrevet i de ulike standardene i ISO 9000 serien.

En del av de prinsipper som følger av ISO 9000 serien vil passe godt inn og kunne ha positiv
verdi for et slik kursopplegg. Andre deler av de prinsipper som følger av standardene vil kanskje
ha en like god anvendelse. Det vil bli forsøkt gjort et selektivt utvalg av de prinsipper som
passer best og som kan ha en mest mulig positiv effekt i forbindelse med et slikt kursopplegg.