Kurs‎ > ‎

Kvalitetssikring


Litt om prinsipper rundt kvalitetssikring av opplæring.

I den generelle teorien rundt kvalitetssikring så defineres "kvalitet" slik:

"Med kvalitet menes evne til å tilfredsstille fastsatte krav etter kundens behov".

Informasjonsfolder hos standard.no som informerer om kvalitetssikring iht ISO 9000

For å kunne ha et system for kvalitetssikring av en aktivitet relatert til opplæring så vil det først av alt
behøves en dokumentasjon som beskriver hvordan opplæringen skal skje.

En skiller ellers i teorien rundt kvalitetssystemer mellom det man betegner som "produktkvalitet" og det
som man betegner som "systemkvalitet".

Med "produktkvalitet" så menes graden av samsvar i forhold til gitt norm i forhold til det produserte produkt
eller tjeneste. Med "systemkvalitet" så menes i hvilken grad de systemer og rutiner som er beskrevet for
å oppnå tilsiktet produktkvalitet virkelig blir nådd.

Det å kvalitetssikre et opplæringsprodukt innfor den offentlige skolen er en noe spesiell oppgave.

Innefor all industirell kvalitetssikring og ved kvalitetssikring av tjenester, så ønsker man og etterstreber en
størst mulig grad av forutsigbarhet. De etterlevde systemer og rutiner skal vanligvis være likt fra dag til dag
og det produkt som levers skal også ofte være likt fra dag til dag, i forhold til spesifikasjon og norm.

Ved kvalitetssikring av aktiviteter i den videregående skole, så står man i noen grad overfor den oppgave
å skulle kvalitetssikre noe som også bærer i seg prinsipper som går på tvers av de alminnelige prinsipper
for kvalitatssikring og forutsigbarhet.

Kvalitetssystemet må også inneholde et element av frihet og fleksibilitet som gir rom for aktiv læring, for
elevenes eget initiativ, og for en individuell tilpasning for den enkelte klasse og den enkelte elev.

Det kan også være litt vanskelig å definere hva som egentlig er det produserte produktet og hvem som
egentlig er kunden. Er det for eksempel slik at man produserer ferdig utdannede elever til næringlivet ?

En slik definisjon vil neppe føre fram.

For å kunne definere hvem som er kunde og hva slags produkt som skal leveres, så må man heller ta
utgangspunkt i noe av det formelle regelverket for den videregående skolen, slik som for eksempel
opplæringsloven med forskrift, og læreplanene, samt annen formell styringsdokumentasjon for skolen.

Med et slikt utgangspunkt så ser man at den primære kunden er eleven og for den umyndige eleven,
hans eller hennes foresatte eller foreldre. Det produkt som leveres er opplæringstjenester. Eleven mottar
opplæringsproduktet på vegne av oppdragsgiver som er de norske forvaltningmyndighetene.

Skolen er med andre ord en tjenesteleverandør, som leverer et nærmere spesifisert tjenesteprodukt, til en
kundegruppe, skolens elever.

Et kvalitetssystem for levering av slike opplæringstjenester til den kundegruppen som er skolens elever,
må derfor starte opp med en beskrivelse av hva slags tjenesteprodukt som skal leveres, og hvordan dette
skal produseres.

En sentral del av ethvert system for kvalitetssikring er også et system for avviksbehandling.

Således så må det også innfor skolen finnes et system som kan måle og oppdage både avvik i
produktkvalitet og avvik i systemkvalitet. Videre så må det finnes et system for korigerende tiltak, når
kvalitetsavvik avdekkes.

Comments