Kurs‎ > ‎VG 1 Elektrofag‎ > ‎

Læreplananalyse

Generelt om læreplanmålene:
 
 
Så godt som samtlige læreplansmål er handlingsorienterte og orientert mot handlingsorientert læring eller "learning by doing".
 
I læreplanmålene så inngår typiske beskrivelser av handlinger som: planlegge, risikovurdere, arbeide, sette
i drift, måle, feilsøke og dokumentere.
 
For ingen de tre studieretningsfagene så gjelder det noen målsetting om at eleven skal kunne bruke formler eller utføre beregninger.
 
Læreplanen er fri for krav om at eleven skal kunne forklare eller drøfte.
 
Læreplanen er også gjennomgående fri for målsettinger om at eleven skal kunne forklare.
 
Det finnes dog et unntak innefor faget elenergisystemer, der det finnes to målsettinger om at eleven skal kunne : "beskrive systemer for produksjon og distribusjon av elektrisk energi og systemer for energiøkonomisering,.." og "beskrive prinsippet for fordelingsanlegg og jordingssystem i en bolig". 
 
Hovedprinsippet ser ut til å være at læreplanen som hovedprinsipp stiller krav om erfaringbasert læring for samtlige læreplanmål, med unntak av for to enkeltmål innefor elenergisystemer, der dette ikke er mulig. For disse to læreplanmålene så stilles det krav om at elevene "skal kunne beskrive".
 
Slik som læreplanmålene er formulert, så passer disse meget godt for en læreplankonkretisering orientert mot relativt større læringsoppdrag. Hv ordan dette kan gjøres i praksis er vist ved eksempel på norsk digital læringsarena.
 
 
Følgende læreplanmål gjelder ut i fra læreplanen:  Beskrivelse av læreplanen på www.handboka.no
 
 
Automatiseringsystemer
 
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for motorstyring med valgbar dreieretning og turtall av trefase asynkron kortslutningsmotor

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for alarmhåndtering, forrigling og tidsstyring, basert på relé og programmerbare logiske styringer, og bruke digitalt verktøy ved programmering og konfigurering

 • planlegge, montere og sette i drift system for kontinuerlig regulering, basert på ferdig dokumentasjon

 • utføre sammenføyning og sponfraskillende arbeid ved montasje av utstyr i systemene, basert på materialenes egenskaper og utstyrets montasjebeskrivelse

 • måle elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene

 • feilsøke på systemnivå

 • risikovurdere og sluttkontrollere arbeidet som utføres på systemene

 • utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, normer og produsentens tekniske dokumentasjon

 • arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, med hovedvekt på avvikshåndtering og helse, miljø og sikkerhet bruke faglig presist språk om systemene, tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområderData og elektronikksystmer
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  
 
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for adgangskontroll og alarmanlegg beregnet for montasje i bolig
   
   
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere mindre systemer for tele- og datakommunikasjon
   
   
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for databehandling, basert på personlig datamaskin og periferiutstyr
   
   
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for privat mottak av lyd- og bildekringkasting og systemer for presentasjon av digitalt lagret lyd- og bildeinformasjon med kapasitet for flerkanallyd
   
   
 • gi brukerveiledning på systemene
   
   
 • måle elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene
   
   
 • feilsøke på systemnivå og bruke digitalt verktøy for support
   
   
 • sluttkontrollere og funksjonsteste systemene
   
   
 • bruke faglig presist språk om systemene, tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
   
   
 • utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med standarder og produsentens tekniske dokumentasjon
   
   
 • arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, med hovedvekt på avvikshåndtering og helse, miljø og sikkerhetvurdere og prøve ut ideer til produkter
 
 
Elenergisystemer
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
 
 
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for montasje i bolig 
 • måle elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene
   
   
 • feilsøke på systemnivå
   
   
 • risikovurdere og sluttkontrollere arbeidet som utføres på systemene
   
   
 • beskrive systemer for produksjon og distribusjon av elektrisk energi og systemer for energiøkonomisering, og redegjøre for dem i et teknisk, økonomisk og miljømessig perspektiv med utgangspunkt i lokale forhold
   
   
 • beskrive prinsippet for fordelingsanlegg og jordingssystem i en bolig
   
   
 • bruke faglig presist språk om systemene, tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
   
   
 • utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, normer og produsentens tekniske dokumentasjon
   
   
 • arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, med hovedvekt på avvikshåndtering og helse, miljø og sikkerhet
   
   
 • utføre førstehjelp ved skader knyttet til elektrisitet
 •  
  Praktiske problemer rundt tolkning og gjennomføring av læreplanen.
   
   
  • En særegenhet ved læreplanen, det er at den gjennomgående inneholder mål som er orientert mot mestring av forholdsvis komplekse oppgaver, på et avansert nivå. Mestringen er gjennomgående av typen "planlegge, montere, sette i drift og feilsøke".
    
    
 • Læreplanen inneholder i liten grad noen målsettinger om at elevene skal beherske noen teori eller ha noen teoretisk forståelse av stoffet.
   
   
 • Læreplanen inneholder også i liten eller ingen grad målsettinger om å mestre praktiske oppgaver på et enklere nivå.
   
   
 • Det som da i utgangspunktet blir stående som et ubesvart spørsmål, det er hvordan skal eleven kunne utvikle seg fra å starte opp ved starten av skoleåret, uten noen kunnskaper eller ferdigheter innenfor elektrofaget, til en praktisk mestring på et høyt nivå, uten å gå veien via først å lære grunnleggende teori og også mestring av forholdsvis enklere praksisoppgaver ?
   
   
 • Skal man for eksempel ta det for gitt at man bare kan sette elevene til å jobbe med forholdsvis store og komplekse læringsoppdrag, og så forvente at de på egen hånd klarer å tolke inn hva som er nødvendig teoriopplæring og hva som er nødvendig praksisopplæring, på et grunnleggende nivå, og så selv, på en selvstendig basis ta initiativet til gjennomføring av denne grunnopplæringen. Når man ser på de læringsoppdrag, som er lagt ut på www.ndla.no så får man nærmest et inntrykk av at man har tenkt i den retning.
   
   
 • Det ligger i sakens natur at dersom grunnopplæring i praksis og teori skal være overlatt til elevenes eget initiativ, så vil det kunne være svært varierende i hvilken grad dette skjer eller ikke, og det vil i utgangspunktet i liten grad finnes noen kvalitetssikring av at dette skjer, eller på hvilken måte som det skjer.
   
   
 • En måte å forholde seg til denne problemstillingen, det er å tolke inn i læreplanen, underliggende målsettinger om oppbygging av grunnleggende teoriforståelse og også om opparbeidelse av grunnleggende kompetanse i forhold til praktisk mestring. På denne måten så vil det kunne tolkes inn i læreplanen, som en metode og strategi for praktisk gjennomføring, at det legges inn underliggende mål som kan lede fram til en sluttkompetanse som er i samsvar med læreplanens overordnede mål om mestring, av forholdsvis komplekse fagrelaterte problemstillinger.
   
   
 • På denne måten så vil det være en mulighet for å utarbeide et system for kvalitetssikring som ivaretar et behov for en trinnvis og gradvis utvikling av elevens kompetanse. 
 •  
   
   
  Framgangsmåte for utvikling av elevenes basiskompetanse innenfor det elektrofaglige området.
   
  • Elevene vil ha behov for en viss form for basiskompetanse både innenfor det teoretiske og det praktiske området, for å kunne komme i gang med større og mer sammensatte prosjekter, som leder til mestring på et høyt nivå. 
    
    
 • En del av denne basiskompetanse er ikke kun rettet mot et enkelt studieretningsfag, situasjonen er vel kanskje heller den at denne elektrofaglige basiskompetansen brukes tverrfaglig og innenfor flere av studieretningsfagene. Eksempel på dette er Ohms lov, som brukes i alle tre studieretningsfagene, praktisk bruk av universalinstrument, som også brukes i alle studieretningsfagene, og en teknisk forståelse for releets og automatsikringens virkemåte, som har anvendelse innenfor faget elenergisystemer og faget automatiseringssystemer.
   
   
 • Et spørmål vil således være hva man definerer inn under begrepet "elektrofaglig basiskompetanse" og hvordan man velger å kvalitetssikre den systematiske oppbygningen av en slik "elektrofaglig basiskompetanse". 
 •  

   
  Definisjon av innholdet i begrepet "elektrofaglig basiskompetanse":
   
   
  Følgende teorimål foreslås som definert inn under begrepet "elektrofaglig basiskompetanse":

  Teorimål:
   
  • Eleven skal kjenne til og beherske utregninger ved hjelp av Ohms lov, og kunne gjennomføre beregninger og forstå sammenhengen mellom resistans, strøm og spenning i en likespenningskrets.
    
    
 • Eleven skal kjenne til og kunne forklare prinsippene for seriekopling av motstander. Eleven skal også kunne regne ut resistans, strøm og spenning i en elektrisk krets med seriekoplede motstander.
   
   
 • Eleven skal kjenne til og kunne forklare prinsippet for spenningsfall i en kabel. Eleven skal også kunne utføre beregninger i forhold til spenningsfall i kabel.
   
   
 • Eleven skal kjenne til og kunne forklare prinsippene for parallellkopling av resistanser. Eleven skal også kunne utføre beregninger med hensyn til resistans, spenning og strøm i en parallellkrets. 
   
   
 • Eleven skal kjenne til og kunne forklare prinsippet for parallellkopling av resistive belastninger. Eleven skal også være i stand til å å utføre beregninger av resistans, strøm og spenning i forhold til paralellkoplede resistive belastninger.
   
   
 • Eleven skal kjenne til effektformelen og være i stand til å utføre beregninger ved bruk av effektformelen.
   
   
 • Eleven skal kjenne til og kunne forklare virkemåten og funksjonen til en automatsikring. Eleven skal også være i stand til å velge en rett automatsikring og til å kunne begrunne valget.
   
   
 • Eleven skal kjenne til og kunne forklare virkemåten til et rele.
   
   
 • Eleven skal kjenne til og kunne forklare virkemåten til et jordfeilvern og også kjenne til prinsippene for jording av elektriske anlegg.
   
   
 • Eleven skal kjenne til og kunne forklare virkemåten til en trefasemotor. Eleven skal også kjenne til og kunne forklare prinsippene for stjerne og deltakopling av en trefasemotor.
   
   
 • Eleven skal være i stand til å forklare og beregne enkle motorkretser.
   
   
 • Elevene skal kunne utføre beregninger for enkle motorbelastninger med kombinert resistiv og induktiv belastning. Eleven skal også være i stand til å tolke og forstå et trefase motorskilt.
   
   
 • Eleven skal kjenne til og kunne forklare hovedstrukturen i den del av regelverket for elektrofaget som er relatert til sikkerhet.
 •  
   
  Praksis/ferdighetsmål:
   
  • Eleven skal beherske bruken av et universalinstrument og være i stand til å måle strøm og spenning for likespenningskretser og vekselspenningskretser. Elevene skal også være i stand til å måle resistans ved hjelp av et universalinstrument.
    
 • Eleven skal kjenne til og beherske bruken av en "megger" for måling av isolasjonsevnen til et elektrisk anlegg.
   
   
 • Eleven skal kjennet il og beherske bruken av en strømtang.
   
   
 • Eleven skal kjenne til og beherske terminering (kopling) av kabler. Eleven skal beherske lodding og terminering av kabler ved hjelp av skrue forbindelser.
   
   
 • Eleven skal være i stand til å lese og forstå enkle koplingsskjema og å gjennomføre praktiske oppkoplinger i henhold til koplingsskjema.
   
   
 • Eleven skal kunne kople opp enkle relestyringer.
   
   
 • Eleven skal kunne kople opp en trefase motor i stjerne og i trekant.
 •  
    
  Prinsipper for gjennomføring av målsettinger for elektrofaglig basiskompetanse:


  • Det utarbeides en serie med studiemoduler som definerer den elektrofaglige basiskompetansen.

  • Det utarbeides også et system for gjennomføring og dokumentasjon av basiskompetansen.

  Prinsipper for gjennomføring av målsettinger for faget automatiserte systemer.
   
  Teorimodulen til faget automatisertem systemer vil naturlig forsette med nødvendig teori for faget automatiserte systemer der teorimodulen innfor basismodulen tar slutt.
   
   
              Innhold for teoorimodulen vil kunne være:
   
  • Holdekrets.
    
  • Dreieretningsvender.
    
  • Reguleringsteori.
    
  • PLS hardware.

  • PLS lab med grunntrening.
    
  • PLS Programmering.
   
   
  For praksismodulen:
   
  • Oppkopling og idriftsetting av motorstyring ved hjelp av en enkelt holdekrets.
    
  • Oppkopling og idriftssetting av dreieretnigsvender ved hjelp av dobblet holdekrets pluss og forrigling.
    
  • Kjøring og optimalisering av reguleringssløyfe. (Reguleringssløyfe for nivå.)

   

  Læringsoppdrag for faget automatiserte systemer:
   
   
  • Her kan tas utgangspunkt i den nivåreguleringen som er beskrevet på NDLA. Hvis denne reguleringssløyfen utstyres med PLS basert styringssystem for alarm og nedstegning, så vil dette læringsoppdraget dekke inn nesten alle målsettingene i læreplanen.

   Link til læringsoppdraget på ndla.no

   

   
  Prinsipper for gjennomføring av målsettinger for faget data og elektronikksystemer.
   
  • Utarbeides senere.

   

   
  Prinsipper for gjennomføring av målsettinger for faget elenergisystemer. 
   
   
  Teorimodul
   
   
   
  Praksisopplæring
   
   
   
  Læringsoppdrag.
   
   
  Veileder for tidligereor R94 læreplan for grunnkurs elektro.

  • Det fantes en veileder for den forrige læreplanen etter reform 94.

  • Den forrige læreplanen er jo ikke lik med den nåværende, men veilederen til den forrige læreplanen inneholder
   kanskje allikevel en del nyttige og gode prinsipper som kan tas til etterretning. Link
   
   
   
   
   
  Comments