Kurs‎ > ‎VG 1 Elektrofag‎ > ‎Opplæringsprogram - 1‎ > ‎

Aktiv og passiv læring

Prinsipper for aktiv og passiv læring av teori.

Teori kan læres på helt forskjellige måter, enten ved en passiv læringsmodell, der eleven
blir undervist av en lærer. Eleven har da en passiv læringsrolle, ut i fra det som man nærmest
kan betegne som "påfyllingsmetoden". I utgangspunktet så er kunnskapen hos læreren og
gjennom undervisningen så overføres en del av lærerens kunnskap til eleven, som lærer å
reprodusere noe av lærerens kunnskap og noe av lærerens kompetanse.

Gjennom en aktiv læringsmodell, så skjer læringen på en annen måte. Her er det eleven selv
som er den aktivt og selvstendig lærende part. Innenfor en aktiv læringsmodell, så vil lærerrollen
i noen grad gå over til å være den som legger til rette rammevilkårene for at læring skal kunne
skje. Selve læringsprosessen skjer i større grad ved at det er eleven selv som er den aktive
part i læringsprosessen.

Ved en aktiv læringsmodell så vil en forholdsvis mindre del av tiden gå med til å sitte å høre etter
og å notere ned fra lærerens forelesninger. En forholdsvis større del av tiden vil i stedet bli brukt
til elevens selvstendige læringsarbeide. Dette læringsarbeidet vil kunne skje på basis av
lærebøker, på basis av web baserte ressurser, og ved å lære teori ut i fra praktiske erfaringer.

Elektrofaget er et fagområde som er under stadig utvikling. Noe av det aller viktigste man
lærer seg i løpet av utdanningen er kanskje ikke det faglige innholdet selv, men kanskje heller
det "å lære seg å lære". Ved en aktiv læringsmodell der man først og fremst "lærer å lære", så
vil man for ettertiden vil man for ettertiden stå fritt i å velge de kunnskaps og kompetanseområder,
som man ønsker å gå inn på.

Dette forslaget til læringsprogram for VG1 elektrofag inneholder en hel del teori, der det foreløpig
ikke helt helt og i alle sammenhenger framgår hvordan eleven skal kunne lære seg denne teorien.
I denne sammenheng så vil det etterhvert bli revidert inn i opplæringsprogrammet en del spørsmålsark
og teorioppgaver, som skal kunne legge til rette for elevens selvstendige og aktive læring, også av
teori.

En del av dette læringsarbeidet vil kunne skje på individuell basis, eller det vil kunne skje innenfor
et gruppevis samarbeide med andre elever, og/eller i samarbeide med faglærer. 

På en framtidig arbeidsplass, så vil det å kunne gå inn på nye kunnskaps og kompetanseområder
og det å kunne samarbeide med andre, i denne prosessen, være viktige positive egenskaper å 
ta med seg.
 


Comments