Kurs‎ > ‎VG2Elenergi‎ > ‎

Læreplananalyse

 
Generelt om læreplanmålene:
 
Så godt som samtlige læreplansmål er handlingsorienterte og orientert mot handlingsorientert læring eller "erfaringsbasert læring".
 
I læreplanmålene så inngår typiske beskrivelser av handlinger som: planlegge, risikovurdere, arbeide, sette
i drift, måle, feilsøke og dokumentere.
 
For ingen de tre studieretningsfagene så gjelder det noen målsetting om at eleven skal kunne bruke formler eller utføre beregninger.
 
Læreplanen er fri for krav om at eleven skal kunne forklare eller drøfte.
 
Læreplanen er også gjennomgående fri for målsettinger om at eleven skal kunne forklare.
 
Det finnes dog et unntak innefor faget elenergisystemer, der det finnes en målsetting om at eleven skal kunne : "redegjøre for
energiproduksjons- og distribusjonssystemer i et elsikkerhetsperspektiv".
 
Hovedprinsippet ser ut til å være at læreplanen i hovedsak stiller krav om erfaringbasert læring for samtlige læreplanmål, med
unntak av for to enkeltmål innefor elenergisystemer, der dette ikke er mulig. For disse to læreplanmålene så stilles det krav om
at elevene "skal kunne beskrive".
 
Slik som læreplanmålene er formulert, så passer disse meget godt for en læreplankonkretisering orientert mot relativt større
læringsoppdrag. Hv ordan dette kan gjøres i praksis er vist ved eksempel på 
norsk digital læringsarena.
 
Læreplanmålene gjelder ut i fra læreplanen:

Inndelingen i fag og hovedstrukturen for fagene ser alt vesentlig ut til å være likt for VG1 og VG2. Det vil således være interessant
å sette opp læreplanmålene for VG1 og VG2 ved siden av hverandre, for å se hvordan læreplanen forutsetter eller stiller krav om
at det skal ha skjedd en utvikling fra VG1 til VG2.
 

 
Automatiseringssystemer(VG1)

 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for motorstyring med valgbar dreieretning
  og turtall av trefase asynkron kortslutningsmotor

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for alarmhåndtering, forrigling og tidsstyring,
  basert på relé og programmerbare logiske styringer, og bruke digitalt verktøy ved programmering og
  konfigurering 

 • planlegge, montere og sette i drift system for kontinuerlig regulering, basert på ferdig dokumentasjon 

 • utføre sammenføyning og sponfraskillende arbeid ved montasje av utstyr i systemene, basert på materialenes
  egenskaper og utstyrets montasjebeskrivelse 

 • måle elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene 

 • feilsøke på systemnivå 

 • risikovurdere og sluttkontrollere arbeidet som utføres på systemene 

 • utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter,
  normer og produsentens tekniske dokumentasjon


 • arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, med hovedvekt på avvikshåndtering
  og helse
  , miljø og sikkerhet bruke faglig presist språk om systemene, tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger
  og representanter fra andre fagområder


Automatiseringssystemer(VG2)
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere programmerbare logiske styringssystemer for digital og
  analog signalbehandling knyttet til byggautomatisering, fjernstyring og sekvensstyring, og bruke digitale
  verktøy til programmering, konfigurering og feilsøking

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere, i samarbeid med lokalt e-verk eller ved hjelp av modeller,
  enkle styringsanlegg for effekt– og skillebrytere i produksjon og distribusjon av elektrisk energi

 • vurdere ulike start- og reguleringsmetoder for trefaset asynkronmotor, planlegge, montere, dokumentere og
  sette i drift minst to av startmetodene

 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av målesystemer for turtall, temperatur og trykk

 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger

 • gi brukere veiledning om automatiseringssystemene og utstyret

 • måle elektriske størrelser i automatiseringssystemene og utstyret og vurdere måleresultatene

 • feilsøke på automatiseringssystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeidet

 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført og vurdere kvaliteten av eget arbeid

 • bruke faglig presist språk om automatiseringssystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger
  og representanter fra andre fagområder

 • utføre arbeidet på automatiseringssystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med
  gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon

 • utføre arbeidet med automatiseringssystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift

 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

Kommentarer til læreplanene for automatiseringssystemer, VG1 og VG2:

Det er interessant å merke seg at målene for VG1 og VG2 i dette faget ikke er de samme. Det framgår for eksempel
ikke av målene for VG2 at elevene skal sette opp slike ting som enkle holdekretser eller dreieretningsvendere. Dette
stoffet forutsetter læreplanen er sluttført på VG1 nivå. 

Når det gjelder tekniske løsninger og faglig innhold, så synes læreplanen for VG2 at det rent praktisk skal arbeides
ut i fra mer komplekse systemer, enn det som det er lagt opp ti for VG1.

Når det der i mot dreier seg om grunnleggende og underliggende teori, så synes denne der i mot, i noen grad å være
den samme. Det vil nok også være lite realistisk å tro at VG2 elevene husker all teorien fra VG1, slik at det ikke er behov
for noen form for repetisjon.

Det som ser ut til å komme inn som ny teori i VG2, det er analogsignal behandling ved bruk av PLS, sekvensstyring
ved hjelp av PLS, og fjernstyring ved hjelp av PLS.  Det er i praksis nye teorikrav om at eleven skal kjenne til og beherske
målesystemer for turtall, temperatur og trykk. Det er nye krav om forståelse for systemer for oppstart av asynkronmotorer.
Det er også nye krav om detaljerte om virkemåten til distribusjonssystemer. (Om prinsipper for inn og utkoplinger.) 
 


Data- og elektronikksystemer (VG1)


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  
 
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for adgangskontroll og alarmanlegg beregnet for montasje i bolig
    
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere mindre systemer for tele- og datakommunikasjon
    
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for databehandling, basert på personlig datamaskin og periferiutstyr
   
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for privat mottak av lyd- og bildekringkasting og systemer for presentasjon av digitalt lagret lyd- og bildeinformasjon med kapasitet for flerkanallyd
    
 • gi brukerveiledning på systemene
   
 • måle elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene
   
 • feilsøke på systemnivå og bruke digitalt verktøy for support
   
 • sluttkontrollere og funksjonsteste systemene
   
 • bruke faglig presist språk om systemene, tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
   
 • utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med standarder og produsentens tekniske dokumentasjon
   
 • arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, med hovedvekt på avvikshåndtering og helse, miljø og sikkerhetvurdere og prøve ut ideer til produkter
 
 
Data- og elektronikksystemer (VG2)
 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere fellesantenneanlegg for bakke - og satellittbasert kringkasting

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere ett system for brannalarm og ett system for innbruddsalarm, basert
  på vurderinger av bruksområder og ulike systemløsninger

 • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av alarmsystemer og loggføre arbeidet

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere adgangskontroll beregnet for mindre foretningsbygg

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere kombinerte data– og telekommunikasjonsnett beregnet for mindre
  foretningsbygg

 • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger

 • ta hensyn til elektriske støykilder i arbeidet med data- og elektronikksystemene og utstyret

 • gi brukere veiledning om data- og elektronikksystemene og utstyret

 • måle elektriske størrelser i data- og elektronikksystemene og utstyret og vurdere måleresultatene

 • feilsøke på data- og elektronikksystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil, og loggføre feilsøkingsarbeidet

 • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført og vurdere kvaliteten av eget arbeid

 • beskrive ulike vedlikeholdssystemer

 • bruke faglig presist språk om data- og elektronikkssystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og
  representanter fra andre fagområder

 • utføre arbeidet på data- og elektronikksystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende
  lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon for å ivareta krav til elektronisk kommunikasjon,
  informasjonssikkerhet, elsikkerhet, anleggssikkerhet og personsikkerhet

 • utføre arbeidet på data- og elektronikksystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift

 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll


Kommentarer til læreplanene for data og elektronikksystemer, VG1 og VG2: 


Ikke utarbeidet ennå.


Elenergisystemer (VG1)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

 • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for montasje i bolig

 • måle elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene
   
 • feilsøke på systemnivå
   
 • risikovurdere og sluttkontrollere arbeidet som utføres på systemene
   
 • beskrive systemer for produksjon og distribusjon av elektrisk energi og systemer for energiøkonomisering, og redegjøre for dem i et teknisk, økonomisk og miljømessig perspektiv med utgangspunkt i lokale forhold
   
 • beskrive prinsippet for fordelingsanlegg og jordingssystem i en bolig
   
 • bruke faglig presist språk om systemene, tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre fagområder
   
 • utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, normer og produsentens tekniske dokumentasjon
   
 • arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, med hovedvekt på avvikshåndtering og helse, miljø og sikkerhet
   
 • utføre førstehjelp ved skader knyttet til elektrisitet
 •  

  Elenergisystemer (VG2)

  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • redegjøre for energiproduksjons- og distribusjonssystemer i et elsikkerhetsperspektiv

  • planlegge, montere og dokumentere luft- og kabelinntak beregnet for boliger

  • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere fordelingsanlegg beregnet for boliger og mindre industrianlegg basert på ulike
   spenningssystemer og installasjonsmetoder med tilhørende jordingssystemer

  • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for belysning beregnet for boliger og mindre foretningsbygg

  • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for åpne og skjulte elvarmeanlegg

  • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for én- og trefasede effektuttak for boliger og mindre foretningsbygg

  • vurdere ulike elektriske enøktiltak i boliger og planlegge, montere og sette i drift ett av tiltakene

  • planlegge, montere, sette i drift og dokumentere elektriske systemer forsynt fra transformator tilkoblet ulike belastningstyper

  • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av batteri- og akkumulatorsystemer

  • planlegge og gjennomføre enkle reparasjoner på elektrisk drevne verktøy og hvitevarer

  • bruke digitale verktøy for å produsere skjemaer og tegninger

  • gi brukere veiledning om elenergisystemene og utstyret

  • måle elektriske størrelser i elenergisystemene og utstyret og vurdere måleresultatene

  • feilsøke på elenergisystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeidet

  • risikovurdere og sluttkontrollere det arbeidet som blir utført, og vurdere kvaliteten av eget arbeid

  • bruke faglig presist språk om elenergisystemer og utstyr tilpasset brukere, supportpersonell, kolleger og representanter fra andre
   fagområder

  • utføre arbeidet på elenergisystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer
   og produsentenes tekniske dokumentasjon

  • utføre arbeidet med elenergisystemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsforskrift

  • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll

   

  Kommentarer til læreplanene for elenergisystemer, VG1 og VG2:  


  Ikke utarbeidet ennå.

   

   

   

   
   
   
   
   
   
  Comments